Reklamacje

Reklamacja i gwarancja

 

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u nas towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną:

A: pisemnie na adres: Essos, ul. Ofiar Katynia 15, 35-209 Rzeszów

B: email: eshop@essos.eu

4. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. W przypadku tonerów i atramentów należy dołączyć wydruk ze stanu materiału eksploatacyjnego.

5. Do żądania reklamacyjnego ustosunkujemy się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Essos, ul. Ofiar Katynia 15, 35-209 Rzeszów